Stichting Huize Het Oosten is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften aan onze Stichting onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de Belasting. Kijk voor deze voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Als ANBI-instelling voldoen wij aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden:
Kamer van Koophandel nummer: 30236066
RSIN of fiscaal nummer: 8189.86.475

Contactgegevens
Rubenslaan 1
3723 BM Bilthoven
Telefoon 030-27 44 600

Doelstelling

De stichting heeft als hoofddoel om zonder winstoogmerk de huisvesting alsmede service, dienstverlening en verzorging, zowel intra- als extramuraal in welke vorm dan ook te bevorderen van door de Raad van Toezicht als zodanig te erkennen vrijmetselaren en al dan niet overlevende echtgenoten, partners, ongehuwde dochters en leden van de orde van de Weefsters. De Raad van Toezicht is bevoegd om de hiervoor beschreven doelgroep uit te breiden.

Beleid

In het Strategisch beleidsplan 2016-2020 staat beschreven hoe Huize Het Oosten daar invulling aan geeft.
Klik hier om het strategisch beleidsplan 2016-2020 te downloaden (pdf).

Huize Het Oosten legt elk jaar verantwoording af in een Jaardocument dat bestaat uit een financieel verslag (de Jaarrekening met de controleverklaring van de accountant),  een maatschappelijk verslag (het Directieverslag) en een aantal verplichte wettelijke bijlagen (digiMV). Jaarlijks wordt in mei het Jaardocument vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Het Jaardocument van afgelopen jaar (en van voorgaande jaren) vindt u op www.jaarverslagenzorg.nl.

Beloningsbeleid

Huize Het Oosten hanteert de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). De beloning van de directeur-bestuurder is gebaseerd op de Beloningscode voor bestuurders in de Zorg. De Wet Normering Topinkomens is van toepassing. Verantwoording van de beloning van de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht vindt plaats in het Jaardocument.