De medezeggenschap van bewoners is geregeld via het Huiskringbestuur. De Cliëntenraad is het medezeggenschapsorgaan voor de cliënten die van Huize Het Oosten huishoudelijke hulp en/of zorg ontvangen in het kader van de WMO, de WLZ en de ZVW. De medezeggenschap van medewerkers is ondergebracht in de Ondernemingsraad. De directeur-bestuurder heeft periodiek overleg met de drie medezeggenschapsorganen.