Huize Het Oosten volop in beweging                                                 

Het jaar 2017 staat voor Huize Het Oosten in het teken van grote veranderingen. De organisatiestructuur en -cultuur zullen ingrijpend wijzigen. Dit proces zal enkele jaren in beslag nemen.

Een terugblik op 2017

In maart 2017 bleek, na een analyse van de interim bestuurder Wim Vonk, dat Huize Het Oosten in een moeilijke (financiële) situatie verkeerde. Hoewel de financiële situatie is opgelost, blijkt dat Huize Het Oosten onvoldoende wendbaar is om zich snel aan te passen aan veranderingen.

Er is daarom, voor de zomer, een plan van aanpak gemaakt dat is uitgewerkt door medewerkers en bewoners van de organisatie. Met het project “Herontwerp” wordt Huize Het Oosten als het ware opnieuw opgebouwd en ingericht. Ook de nieuwste inzichten zijn hierin meegenomen, zoals het nieuwe Kwaliteitskader.

Nadat alle medezeggenschapsorganen van cliënten, bewoners en medewerkers positief advies hebben gegeven, heeft de Raad van Toezicht begin september het Herontwerp vastgesteld.

Dat betekent dat nu de invoeringsfase van start gaat.

Een doorkijkje naar de toekomst

Voor de organisatiestructuur betekent dit onder andere dat er een nieuw beleidsteam (bestaande uit een nieuwe directeur-bestuurder, vier integraal verantwoordelijk leidinggevenden en een kleine staf) samengesteld wordt. Daarnaast is er een nieuwe indeling van de zorgorganisatie en een nieuwe samenstelling van de zorgteams.

De verpleegkundigen spelen een belangrijke rol binnen het Herontwerp. Dit geldt voor zowel de uitvoering van de complexe zorg als in het coachen van de collega’s in het dagelijks werk. Daarnaast is het ontwikkelen en borgen van kwaliteitszorg een belangrijk aandachtspunt. Het gewicht dat aan hun rol wordt toegekend, komt tevens tot uiting in de verpleegkundige adviesraad (VAR) die in 2018 wordt opgericht.

Een organisatie in verandering vraagt niet alleen om een andere organisatiestructuur, maar vooral ook om een andere cultuur. We werken hard aan het bereiken van een open cultuur, waarin ruimte is om te leren en te verbeteren.

 Er ligt met het Herontwerp een stevig fundament voor de toekomst van deze bijzondere organisatie. Maar om er invulling aan te geven hebben we goede, enthousiaste medewerkers nodig! Doe je mee?

 

De 10 principes van het Herontwerp

 1. De bewoner staat centraal:
  • De zorgverlening en de dienstverlening op het gebied van wonen en services worden rondom en dicht bij de bewoner georganiseerd: de bewoner staat centraal;
 2. Goede zorg:
  • Het leveren van goede zorg door professionele, goed toegeruste medewerkers: (meer) verpleegkundigen (MBO en HBO); een duidelijke rol voor de EVV-ers; multidisciplinaire zorg en behandeling; de huiskamer als het levendige centrum voor een zinvolle dag; zelfredzaamheid en eigen regie dragen bij aan kwaliteit van leven; veilige zorg bieden;
 3. Zingeving:
  • Medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers dragen bij aan zingeving van bewoners. Vaak gaat dit om een bijdrage aan het mentale welbevinden in het dagelijks leven, door een prettig contact met een zorgverlener of familielid of door het beleven van een zinvolle dagactiviteit. Voor grote zingevingsvraagstukken is een geestelijk verzorger beschikbaar;
 4. Borgen van de maçonnieke waarden:
  • De maçonnieke identiteit van Huize Het Oosten is verankerd in de cultuur en wordt op respectvolle wijze uitgedragen door medewerkers, vrijwilligers, bewoners en gasten;
 5. Tevreden medewerkers:
  • Medewerkers zijn tevreden door gezonde roosterplanning, voldoende personeel, goed opgeleide professionals, en coachende leidinggevenden;
 6. Een lerende organisatie:
  • Huize Het Oosten is een lerende organisatie, met aandacht voor scholing, professioneel handelen en voor leren & verbeteren volgens de PDCA cyclus (plan/do/check/act);
 7. Een open bedrijfscultuur:
  • Door een open cultuur ontstaat ruimte voor ontwikkeling, verandering en verbetering hetgeen leidt tot een hoge kwaliteit van de te leveren zorg en dienstverlening, tevreden medewerkers en een gezonde organisatie;
 8. Een gezonde bedrijfsvoering:
  • De bedrijfsvoering is gezond door het behalen van 3% rendement, het borgen van continuïteit voor alle bedrijfsprocessen, ondersteuning door goede systemen en planmatig werken;
 9. Een slagvaardige organisatie die samenwerkt in partnerschap:
  • De organisatie is slagvaardig: met weinig managementlagen, kortere lijnen, integrale sturing, in verbinding met elkaar en in samenwerking met anderen. Huize Het Oosten is slagvaardig, wendbaar en stevig door samen te werken met een partner op een aantal terreinen. Het gaat om beleidsondersteuning, kennisdeling en praktische ondersteuning. De samenwerking bevordert de bedrijfscontinuïteit en zorgt daarbij voor kostenbesparing;
 10. De Governancecode 2017 en het Kwaliteitskader 2017:
  • Huize Het Oosten is een zelfstandige organisatie met een maçonnieke identiteit en heeft tegelijkertijd een maatschappelijke functie. De eisen die de maatschappij stelt aan goede zorg en goed toezicht (met als doel het leveren van goede zorg) vormen daarom een belangrijk kader voor de wijze waarop Huize Het Oosten is ingericht. Het kwaliteitssysteem draagt bij om de kaders in te regelen en te borgen.